Lejebetingelser

Nedenstående er en kort beskrivelse over nogle af de forhold, som er gældende for lejemålene.


Generelt
Denne Husorden er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser.
Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordens regler også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed. Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten.
Overtrædelse af husordens regler kan i gentagelsestilfælde medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet efter Lejeloven.

Leje og fremtidig lejeregulering
Den aftalte leje reguleres hvert år pr. 1. juli, uden særskilt varsel. Den årlige leje reguleres med procentvis stigning af nettoprisindekset fra april måned året før til april måned følgende år.

Depositum og forudbetalt leje
Depositum udgør 3 måneders husleje og den forudbetalt leje udgør 2 måneders husleje ekskl. forbrug, som betales ved kontrakt-underskrift. Depositum samt forudbetalt leje frigives ved fraflytning med fradrag af eventuelle udgifter, der går til istandsættelse af lejemålet.

Lejemålets vedligeholdelse
Lejligheden er ved overtagelsen som nyistandsat i velvedligeholdt stand, ryddet, rengjort og med nypudsede vinduer.

Lejers Vedligeholdelsespligt
Al udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer, ekskl. evt. udvendige lamper ud for lejligheden samt på terrasse/altan. Lejer skal yderligere selv vedligeholde evt. tilhørende skur, altan el. terrasse samt have, herunder græsslåning, fjerne ukrudt og klippe hæk.
Lejer sørger selv for snerydning og anden rengøring af adgangsveje i forbindelse med lejligheden/rækkehuset, i samarbejde med de øvrige beboere.

Snerydning af udenoms arealer i gade niveau forestås af udlejer.

Fraflytning
Lejer skal være fraflyttet lejligheden senest 14 dage før lejemålets ophør, således at udlejer kan nå at istandsætte lejligheden, før et nyt lejemål tager sin begyndelse.

Ved fraflytning skal det lejede afleveres i samme stand som ved overtagelsen.

Vasketøj og udluftning m.v.
Tøjtørring o. lign. må kun ske udendørs eller på badeværelset - Det er forbudt at tørre tøj andre steder i lejligheden, da fugten herfra kan forringe eller ødelægge tapet og træværk.

Lejer skal sørge for minimum en gang dagligt at udlufte kraftigt i 5-10 min. med gennemtræk, for at sikre et godt indeklima og undgå skimmel.

 

Fællesarealer, skur m.v.
Lejeren har kun ret til at disponere over fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt af de øvrige lejeres tilsvarende brugsret. Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald el.lign. på ejendommens trapper, altangang eller øvrige fællesarealer.
Det er ikke tilladt at henstille cykler og knallerter på ejendommens trapper, altangang og lign. Ej heller er det tilladt at opbevare brandfarlige væsker og lign. på trapper og altangang.
Barnevogne, legevogne, cykler og lignende må heller ikke henstilles på ejendommens trapper, opgange samt altangang, iflg. Brandvæsenets bestemmelser.

Evt. beskadigelser af fællesarealer, henstilling af affald o. lign. samt graffiti vil blive repareret for den pågældende lejers regning.
Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller på dennes arealer.

Affald
Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere, og dette skal ske i lukkede plastposer. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen, og er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasser og lign. storskrald. – Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejers regning, og udgiften hertil er pligtig pengeydelse i lejemålet.

Rygning og rengøring
Det er ikke tilladt at ryge i lejemålet. Rygning i lejemålet vil blive anset som misligholdelse ved fraflytning. Lejer har derved reetablerings pligt af det misligholdte inventar, vægge, gulve m.v. i lejemålet.
For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald og beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig selv.

Støj, fester m.v.
Der er mere lydt i en beboelsesejendom, end de fleste er klar over! - Derfor skal der generelt udvises hensyn overfor andre lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl. 20.00.

Hvis der holdes fest i lejligheden, skal alle omkringboende lejere orienteres 1 uge i forvejen og efter kl. 23.00 skal musikstøj dæmpes til et absolut minimum.

Vandsenge
Må ikke opstilles i lejligheden, medmindre der hos udlejer opnås skriftlig tilladelse hertil. I så fald kan der som vilkår for tilladelsen stilles krav om dokumentation for, at lejers forsikring dækker evt. skade fra udsivende vand.

Husdyr
Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejligheden. Forbuddet gælder ikke alene for hunde og katte, men også alle former for krybdyr, kæledyr, herunder slanger, mus, rotter, marsvin o. lign.


- Gælder det byggeri...
Vibe-Huse Vibe-Huse - Julemærkemarchen

Vibe-Huse A/S
CVR: 39 65 33 54

Vibe-Huse Ejendomme A/S
CVR: 66 34 91 28

Samsøvej 29
8382 Hinnerup
info@vibe-huse.dk
Telefon: 86 98 60 11

© 2024 by Vibe-Huse.
All rights reserved.


Programmeret og hosted af nordicweb